Okresní hospodářská komora Beclav

Certifikační služby

Certifikát o původu zboží

Certifikát o původu zboží prokazuje původ zboží vyváženého z České republiky do zahraničí. Příjemcům umožňuje získat celní zvýhodnění, preference apod. Certifikáty o původu zboží spoří finance a čas při celním řízení.

Vystavení osvědčení o původu zboží by mělo být požadováno pouze v případech, kdy toto osvědčení vyžadují dovozní předpisy cílové země nebo podmínky kontraktu uzavřeného s příjemcem zboží. Ke každé dodávce smí být vystaven pouze jeden originál osvědčení. Každý další je označen jako "DUPLIKÁT" a platí se jako originál.

Používají se výhradně formuláře platné v Evropských společenstvích (originál, žádost o vystavení – červená a kopie – žlutá).

Tiskopisy musí být vyplněny strojem, vytištěny tiskárnou v některém z úředních jazyků Společenství nebo s ohledem na obchodní zvyklosti a potřeby, v jakémkoli jiném jazyce (v latince nebo azbuce). Zápisy v osvědčení a žádosti nesmí být mazány ani přepisovány. Každé osvědčení o původu má své pořadové číslo. Při vystavení kopie (žlutý tiskopis), se uvede číslo shodné s originálem do příslušného prázdného odstavce. Kopie se vystavují v případě, že klient požaduje osvědčení o původu v několika vyhotoveních. Fotokopie jsou nepřípustné.

Doklady potřebné k ověření certifikátů nebo jiného dokladu:

  1. Je-li předkladatel dokumentů vývozce, předloží výpis z OR nebo ŽL s platnými údaji.
  2. Není-li předkladatel dokumentů i vývozce předloží výpis z OR nebo ŽL s platnými údaji, a to jak předkladatele, tak i vývozce a plnou moc, že může za firmu uvedenou jako vývozce předkládat doklady.
  3. Plnou moc podepsanou statutárním zástupcem firmy (plat pro podpisy na žádosti o vystavení certifikátu – růžový formulář – v případě, že není podepsaná statutárním zástupce podle výpisu z OR).
  4. Je-li vývozcem firma mimo EU, předkládá doklad o přiložení českého VAT čísla (DIČ).
  5. Vyplněný podací lístek a vyplněný příslušný formulář certifikátu, faktury, nebo dalších dokladů.

Karnety ATA

Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené od cla a daní. Tento dokument můžete použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědeckovýzkumný materiál, nebo pro prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách v 77 zemí světa. 
Do členských zemí Evropské unie se karnety ATA nevystavují.

Výhody:

Použití:

Na karnet nelze vyvážet

Zařízení pro vnitřní dopravu nebo průmyslovou výrobu, balení zboží, zařízení pro využívání přírodních zdrojů, pro obnovu, opravu, údržbu nebo výstavbu budov, přesun půdy a podobné práce (tato zařízení lze vyvést pouze v případě účasti na výstavách a veletrzích). Karnet ATA nelze použít na spotřební zboží a zboží k prodeji.

Platnost karnetu

Maximální doba platnosti je 1 rok. 

Dokumenty potřebné k vystavení karnetu ATA

  1. Zájemci předloží výpis z OR s platnými údaji (právnická osoba) nebo ŽL (fyzická osoba) nebo zřizovací listinu spolu s posledním výpisem z účtu (ostatní organizace).
  2. Vyplněnou žádost o vystavení.
  3. Vyplněný formulář karnetu ATA, který lze rovněž zakoupit v kanceláři komory.
  4. Plnou moc – pokud karnet či žádost podepisuje jiná osoba než statutární zástupce firmy.
  5. Karnet se vyplňuje pomocí elektronické šablony.

ATA Karnety do Ruska, Ukrajiny, Kazachstán a Běloruska lze použít karnet ATA za nestandardních podmínek. O vystavení karnetu ATA je nutné žádat předem (2 týdny)
na email: karnety@komora.cz.

Ceník

Ceny za ověření certifikátů o původu zboží a za vystavení karnetů ATA se řídí celostátně platným aktuálním ceníkem. Poplatky za další služby jsou stanoveny a schváleny vedením OHK Břeclav.

Otevírací doba

Otevírací doba: po - čt 8.00 – 11.00, 12.00 – 13.00
                            pá        8.00 - 12.00